三字经全文

2014-05-17 11:07:00
王括
转贴
14301
摘要:三字经全文

播放器加载中


《三字经》全文(注音) 
rén zhī chū xìng běn shàn 
人 之 初 性 本 善 
xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 
性 相 近 习 相 远 
gǒu bú jiào xìng nǎi qiān 
苟 不 教 性 乃 迁 
jiào zhī dào guì yǐ zhuān 
教 之 道 贵 以 专 
xī mèng mǔ zé lín chǔ 
昔 孟 母 择 邻 处 
zǐ bù xué duàn jī zhù 
子 不 学 断 机 杼 
dòu yān shān yǒu yì fāng 
窦 燕 山 有 义 方 
jiào wǔ zǐ míng jù yáng 
教 五 子 名 俱 扬 
yǎng bú jiào fù zhī guò 
养 不 教 父 之 过 
jiào bù yán shī zhī duò 
教 不 严 师 之 惰 
zǐ bù xué fēi suǒ yí 
子 不 学 非 所 宜 
yòu bù xué lǎo hé wéi 
幼 不 学 老 何 为 
yù bù zhuó bù chéng qì 
玉 不 琢 不 成 器 
rén bù xué bù zhī yì 
人 不 学 不 知 义 
wèi rén zǐ fāng shào shí 
为 人 子 方 少 时 
qīn shī yǒu xí lǐ yí 
亲 师 友 习 礼 仪 
xiāng jiǔ líng néng wēn xí 
香 九 龄 能 温 席 
xiào yú qīn suǒ dāng zhí 
孝 于 亲 所 当 执 
róng sì suì néng ràng lí 
融 四 岁 能 让 梨 
tì yú zhǎng yí xiān zhī 
弟 于 长 宜 先 知 
shǒu xiào tì cì jiàn wén 
首 孝 弟 次 见 闻 
zhī mǒu shù shí mǒu wén 
知 某 数 识 某 文 
yī ér shí shí ér bǎi 
一 而 十 十 而 百 bǎi 
ér qiān qiān ér wàn 
百 而 千 千 而 万 
sān cái zhě tiān dì rén 
三 才 者 天 地 人 
sān guāng zhě rì yuè xīng 
三 光 者 日 月 星 
sān gāng zhě jūn chén yì 
三 纲 者 君 臣 义 
fù zǐ qīn fū fù shùn 
父 子 亲 夫 妇 顺 
yuē chūn xià yuē qiū dōng 
曰 春 夏 曰 秋 冬 
cǐ sì shí yùn bù qióng 
此 四 时 运 不 穷 
yuē nán běi yuē xī dōng 
曰 南 北 曰 西 东 
cǐ sì fāng yìng hū zhōng 
此 四 方 应 乎 中 
yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ 
曰 水 火 木 金 土 
cǐ wǔ xíng běn hū shù 
此 五 行 本 乎 数 
yuē rén yì lǐ zhì xìn 
曰 仁 义 礼 智 信 
cǐ wǔ cháng bù róng wěn 
此 五 常 不 容 紊 dào 
liáng shū mài shǔ jì 
稻 粱 菽 麦 黍 稷 
cǐ liù gǔ rén suǒ shí 
此 六 谷 人 所 食 
mǎ niú yáng jī quǎn shǐ 
马 牛 羊 鸡 犬 豕 
cǐ liù chù rén suǒ sì 
此 六 畜 人 所 饲 
yuē xǐ nù yuē āi jù 
曰 喜 怒 曰 哀 惧 
ài wù yù qī qíng jù 
爱 恶 欲 七 情 具 
páo tǔ gé mù shí jīn 
匏 土 革 木 石 金 
sī yǔ zhú nǎi bā yīn 
丝 与 竹 乃 八 音 
gāo zēng zǔ fù ér shēn 
高 曾 祖 父 而 身 
shēn ér zǐ zǐ ér sūn 
身 而 子 子 而 孙 
zì zǐ sūn zhì xuán zēng 
自 子 孙 至 玄 曾 
nǎi jiǔ zú rén zhī lún 
乃 九 族 人 之 伦 
fù zǐ ēn fū fù cóng 
父 子 恩 夫 妇 从 
xiōng zé yǒu dì zé gōng 
兄 则 友 弟 则 恭 
zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng 
长 幼 序 友 与 朋 
jūn zé jìng chén zé zhōng 
君 则 敬 臣 则 忠 
cǐ shí yì rén suǒ tóng 
此 十 义 人 所 同 
fán xùn méng xū jiǎng jiū 
凡 训 蒙 须 讲 究 
xiáng xùn gǔ míng jù dòu 
详 训 诂 明 句 读 
wéi xué zhě bì yǒu chū 
为 学 者 必 有 初 
xiǎo xué zhōng zhì sì shū 
小 学 终 至 四 书 
lún yǔ zhě èr shí piān 
论 语 者 二 十 篇 
qún dì zǐ jì shàn yán 
群 弟 子 记 善 言 
mèng zǐ zhě qī piān zhǐ 
孟 子 者 七 篇 止 
jiǎng dào dé shuō rén yì 
讲 道 德 说 仁 义 
zuò zhōng yōng zǐ sī bǐ 
作 中 庸 子 思 笔 
zhōng bù piān yōng bú yì 
中 不 偏 庸 不 易 
zuò dà xué nǎi zēng zǐ 
作 大 学 乃 曾 子 
zì xiū qí zhì píng zhì 
自 修 齐 至 平 治 
xiào jīng tōng  sì   shū   shú 
孝  经  通   四   书    熟 
rú liù jīng shǐ kě dú 
如 六 经 始 可 读 
shī shū yì lǐ chūn qiū 
诗 书 易 礼 春 秋 
hào liù jīng dāng jiǎng qiú 
号 六 经 当 讲 求 
yǒu lián shān yǒu guī cáng 
有 连 山 有 归 藏 
yǒu zhōu yì sān yì xiáng 
有 周 易 三 易 详 
yǒu diǎn mó yǒu xùn gào 
有 典 谟 有 训 诰 
yǒu shì mìng shū zhī ào 
有 誓 命 书 之 奥 
wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ 
我 周 公 作 周 礼 
zhù liù guān cún zhì tǐ 
著 六 官 存 治 体 
dà xiǎo dài zhù lǐ jì 
大 小 戴 注 礼 记 
shù shèng yán lǐ yuè bèi 
述 圣 言 礼 乐 备 
yuē guó fēng yuē yǎ sòng 
曰 国 风 曰 雅 颂 
hào sì shī dāng fěng yǒng 
号 四 诗 当 讽 咏 
shī jì wáng chūn qiū zuò 
诗 既 亡 春 秋 作 
yù bāo biǎn bié shàn è 
寓 褒 贬 别 善 恶 
sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng 
三 传 者 有 公 羊 
yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng 
有 左 氏 有 谷 梁 
jīng jì míng fāng dú zǐ 
经 既 明 方 读 子 
cuō qí yào jì qí shì 
撮 其 要 记 其 事 
wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng 
五 子 者 有 荀 扬 
wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng 
文 中 子 及 老 庄 
jīng zǐ tōng dú zhū shǐ 
经 子 通 读 诸 史 
kǎo shì xì zhī zhōng shǐ 
考 世 系 知 终 始 
zì xī nóng zhì huáng dì 
自 羲 农 至 黄 帝 
hào sān huáng jū shàng shì 
号 三 皇 居 上 世 
táng yǒu yú hào èr dì 
唐 有 虞 号 二 帝 
xiāng yī xùn chēng shèng shì 
相 揖 逊 称 盛 世 
xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng 
夏 有 禹 商 有 汤 
zhōu wén wǔ chēng sān wáng 
周 文 武 称 三 王 
xià chuán zǐ jiā tiān xià 
夏 传 子 家 天 下 
sì bǎi zǎi qiān xià shè 
四 百 载 迁 夏 社 
tāng fá xià guó hào shāng 
汤 伐 夏 国 号 商 
liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng 
六 百 载 至 纣 亡 
zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu 
周 武 王 始 诛 纣 
bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ 
八 百 载 最 长 久 
zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì 
周 辙 东 王 纲 坠 
chěng gān gē shàng yóu shuì 
逞 干 戈 尚 游 说 
shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó 
始 春 秋 终 战 国 
wǔ bà qiáng qī xióng chū 
五 霸 强 七 雄 出 
yíng qín shì shǐ jiān bìng 
嬴 秦 氏 始 兼 并 
chuán èr shì chǔ hàn zhēng 
传 二 世 楚 汉 争 
gāo zǔ xīng hàn yè jiàn 
高 祖 兴 汉 业 建 
zhì xiào píng wáng mǎng cuàn 
至 孝 平 王 莽 篡 
guāng wǔ xīng wéi dōng hàn 
光 武 兴 为 东 汉 
sì bǎi nián zhōng yú xiàn 
四 百 年 终 于 献 
wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng 
魏 蜀 吴 争 汉 鼎 
hào sān guó qì liǎng jìn 
号 三 国 迄 两 晋 
sòng qí jì liáng chén chéng 
宋 齐 继 梁 陈 承 
wéi nán cháo dū jīn líng 
为 南 朝 都 金 陵 
běi yuán wèi fēn dōng xi 
北 元 魏 分 东 西 
yǔ wén zhōu yǔ gāo qí 
宇 文 周 与 高 齐 
dài zhì suí yì tǔ yǔ 
迨 至 隋 一 土 宇 
bú zài chuán shī tǒng xù 
不 再 传 失 统 绪 
táng gāo zǔ qǐ yì shī 
唐 高 祖 起 义 师 
chú suí luàn chuàng guó jī 
除 隋 乱 创 国 基 
èr shí chuán sān bǎi zǎi 
二 十 传 三 百 载 
liáng miè zhī guó nǎi gǎi 
梁 灭 之 国 乃 改 
liáng táng jìn jí hàn zhōu 
梁 唐 晋 及 汉 周 
chēng wǔ dài jiē yǒu yóu 
称 五 代 皆 有 由 
yán sòng xīng shòu zhōu shàn 
炎 宋 兴 受 周 禅 
shí bā chuán nán běi hùn 
十 八 传 南 北 混 
liáo yǔ jīn dì hào fēn 
辽 与 金 帝 号 纷 
dài miè liáo sòng yóu cún 
迨 灭 辽 宋 犹 存 
zhì yuán xīng jīn xù xiē 
至 元 兴 金 绪 歇 
yǒu sòng shì yì tóng miè 
有 宋 世 一 同 灭 
bìng zhōng guó jiān róng dí 
并 中 国 兼 戎 狄 
míng tài zǔ jiǔ qīn shī 
明 太 祖 久 亲 师 
chuán jiàn wén fāng sì sì 
传 建 文 方 四 祀 
qiān běi jīng yǒng lè sì 
迁 北 京 永 乐 嗣 
dài chóng zhēn méi shān shì 
迨 崇 祯 煤 山 逝 
qīng tài zǔ yīng jǐng mìng 
清 太 祖 膺 景 命 
jìng sì fāng kè dà dìng 
靖 四 方 克 大 定 
zhì xuān tǒng nǎi dà tóng 
至 宣 统 乃 大 同 
shí èr shì qīng zuò zhōng 
十 二 世 清 祚 终 
dú shǐ zhě kǎo shí lù 
读 史 者 考 实 录 
tōng gǔ jīn ruò qīn mù 
通 古 今 若 亲 目 
kǒu ér sòng xīn ér wéi 
口 而 诵 心 而 维 
cháo yú sī xī yú sī 
朝 于 斯 夕 于 斯 
xī zhòng ní shī xiàng tuó 
昔 仲 尼 师 项 橐 
gǔ shèng xián shàng qín xué 
古 圣 贤 尚 勤 学 
zhào zhōng lìng dú lǔ lún 
赵 中 令 读 鲁 论 
bǐ jì shì xué qiě qín 
彼 既 仕 学 且 勤 
pī pú biān xiāo zhú jiǎn 
披 蒲 编 削 竹 简 
bǐ wú shū qiě zhī miǎn 
彼 无 书 且 知 勉 
tóu xuán liáng zhuī cì gǔ 
头 悬 梁 锥 刺 股 
bǐ bú jiào zì qín kǔ 
彼 不 教 自 勤 苦 
rú náng yíng rú yìng xuě 
如囊 萤 如 映 雪 
jiā suī pín xué bú chuò 
家 虽 贫 学 不 辍 
rú fù xīn rú guà jiǎo 
如 负 薪 如 挂 角 
shēn suī láo yóu kǔ zhuó 
身 虽 劳 犹 苦 卓 
sū lǎo quán èr shí qī 
苏 老 泉 二 十 七 
shǐ fā fèn dú shū jí 
始 发 奋 读 书 籍 
bǐ jì lǎo yóu huǐ chí 
彼 既 老 犹 悔 迟 
ěr xiǎo shēng yí zǎo sī 
尔 小 生 宜 早 思 
ruò liáng hào bā shí èr 
若 梁 灏 八 十 二 
duì dà tíng kuí duō shì 
对 大 廷 魁 多 士 
bǐ jì chéng zhòng chēng yì 
彼既 成 众 称 异 
ěr xiǎo shēng yí lì zhì 
尔 小 生 宜 立 志 
yíng bā suì néng yǒng shī 
莹 八 岁 能 咏 诗 
mì qī suì néng fù qí 
泌 七 岁 能 赋 棋 
bǐ yǐng wù rén chēng qí 
彼 颖 悟 人 称 奇 
ěr yòu xué dāng xiào zhī 
尔 幼 学 当 效 之 
cài wén jī néng biàn qín 
蔡 文 姬 能 辨 琴 
xiè dào yùn néng yǒng yín 
谢 道 韫 能 咏 吟 
bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn 
彼 女 子 且 聪 敏 
ěr nán zǐ dāng zì jǐng 
尔 男 子 当 自 警 
táng liú yàn fāng qī suì 
唐 刘 晏 方 七 岁 
jǔ shén tóng zuò zhèng zì 
举 神 童 作 正 字 
bǐ suī yòu shēn yǐ shì 
彼虽 幼 身 已 仕 
ěr yòu xué miǎn ér zhì 
尔 幼 学 勉 而 致 
yǒu wéi zhě yì ruò shì 
有 为 者 亦 若 是 
quǎn shǒu yè jī sī chén 
犬 守 夜 鸡 司 晨 
gǒu bù xué hé wéi rén 
苟 不 学 曷 为 人 
cán tǔ sī fēng niàng mì 
蚕 吐 丝 蜂 酿 蜜 
rén bù xué bù rú wù 
人不 学 不 如 物 
yòu ér xué zhuàng ér xíng 
幼 而 学 壮 而 行 
shàng zhì jūn xià zé mín 
上 致 君 下 泽 民 
yáng míng shēng xiǎn fù mǔ 
扬 名 声 显 父 母 
guāng yú qián yù yú hòu 
光 于 前 裕 于 后 
rén yí zǐ jīn mǎn yíng 
人 遗 子 金 满 赢 
wǒ jiào zǐ wéi yì jīng 
我 教 子 惟 一 经 
qín yǒu gōng xì wú yì 
勤 有 功 戏 无 益 
jiè zhī zāi yí miǎn lì 
戒 之 哉 宜 勉 力关注智慧山微信公众号(zhihuishan2013)后,在公众号里回复以下关键字,即可得到相应资源!

公开课、作文、复习、试卷、知识点、活动、拼音、字母、钟表、看图写话、故事、双语故事、成语、常识、APP、语文、数学、英语、百家姓、三字经、唐诗三百首、自助查询、超级口算

    发表评论
    评论通过审核之后才会显示。
    分类